Szkoła Podstawowa w Wolicy to kompleks dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.

Szkoła mieści się w centrum miejscowości Wolica położonej w gminie Chęciny, w województwie świętokrzyskim.

Do naszej Szkoły każdego roku uczęszczają uczniowie z Wolicy i pobliskich miejscowości.

Nasi uczniowie i ich rodzice cenią szkołę w szczególności za dobrą atmosferę stworzoną przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły, która sprzyja nauce oraz rozwijaniu zdolności naszej młodzieży.

Szkoła posiada halę sportową, na której odbywają się liczne zawody - głównie piłki ręcznej.

Gimnazjum słynie z wielu sukcesów przede wszystkim sportowych, muzycznych, naukowych itd. - świadczą o tym liczne dyplomy i puchary zdobyte przez  uczniów naszej szkoły.

Pod koniec 2007 r. szkoła została wyposażona w monitoring, który pomaga w utrzymaniu porządku i dyscypliny na terenie placówki oraz zabezpiecza przed dewastacją obiektu i niszczeniu mienia w sąsiedztwie szkoły.

Dogodne położenie szkoły, atmosfera i dbałość personelu o poczucie bezpieczeństwa dzieci sprawiają, że każdego roku rośnie zainteresowanie szkołą i zwiększa się liczba uczniów.

Dbałość o jakość nauczania, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb uczniów powodują, że uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i kształcenie postaw prospołecznych wśród uczniów, uczy tolerancji i akceptacji, prowadzi akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego, organizuje wsparcie materialne i społeczne dla potrzebujących. Współdziała m.in. z: Urzędem Gminy i Miasta Chęciny, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piekoszowie, Ośrodkiem San Damiano,  Centrum Kultury    i Sportu w Chęcinach,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Zdrowia  w Wolicy, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Komendą Miejską Policji w Kielcach, Komisariatem Policji w Chęcinach.

Szkoła zapewnia systemową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz opiekę świetlicową, również dla dzieci  z oddziału przedszkolnego. Szkoła jest odbierana przez rodziców jako bezpieczna, dzięki m.in.  uzyskaniu certyfikatu programu „Szkoła bez przemocy”, zaangażowaniu pracowników szkoły.

 

Inne programy realizowane w szkole to:

„Szklanka Mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„Owoce w szkole”
„Sprzątanie Świata”
„Bezpieczna Szkoła”
„Kreatywny Uczeń”
„Akademia Dziecięcej Dyplomacji”
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
„Śniadanie Daje Moc”
 „Zręczne Smyki na Orliki”
„Mała Liga Piłki Ręcznej”
„Tydzień Kultury Języka”
„Festiwal Kultury Żydowskiej”

Nasza placówka oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych: SKS, zajęcia instruktorskie z mini- piłki ręcznej, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka rosyjskiego i języka polskiego, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów. Działają następujące koła przedmiotowe: matematyczne, koło z języka rosyjskiego, koło z języka angielskiego, koło teatralne „Maskarada”, koło biblijne, LOP, harcerstwo.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kół zainteresowań, opieki w świetlicy szkolnej modyfikowana jest według potrzeb uczniów i rodziców i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Na bieżąco i w miarę potrzeb wzbogacane jest wyposażenie w pomoce, sprzęty, urządzenia multimedialne, w tym tablice interaktywne i sprzęt multimedialny. W ostatnich latach wykonano remont niektórych sal lekcyjnych,  zagospodarowano teren zielony w otoczeniu szkoły, wyposażono sale w komputery.

Uczniowie lubią swoją szkołę, sami podejmują liczne inicjatywy, które są realizowane.

W naszej placówce sprawdza się powiedzenie, że „szkoła jest drugim domem”- dzieci czują się w niej dobrze, nauczyciele zauważają i doceniają ich wyjątkowe zdolności, dzięki czemu wzrasta ich poczucie własnej wartości i późniejsza możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

 

Historia szkoły

Budynek szkoły został  wzniesiony w 1961 roku w ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Trzy lata później szkoła została ogrodzona, teren wokół niej zadrzewiony, oraz wykonano asfaltowe boisko. Nic dziwnego, że w 1975 r. właśnie w Wolicy odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego, podczas której sztandar szkoły został udekorowany Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny. Wielu absolwentów wolickiej szkoły z powodzeniem kontynuuje naukę w rozmaitych szkołach średnich: w Chęcinach  i Kielcach.

 

20 września 2011 roku – ta data przejdzie do historii naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość oddania i symbolicznego otwarcia wyremontowanego budynku gimnazjum.

 

Pani dyrektor powitała przybyłych gości i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan poświęcił budynek i  udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na uroczystości. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski życzył nauczycielom wytrwałości w pracy, uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym a na ręce pani dyrektor złożył podziękowania za współpracę i zaangażowanie w remont tej szkoły. Życzenia przekazywali również zaproszeni honorowi goście.

Młodzież na tę okazję przygotowała część artystyczną,  chcąc wyrazić swoje podziękowania WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego, by w Wolicy funkcjonowało Gimnazjum,  w szczególności obecnym władzom gminnym na czele z panem Burmistrzem Robertem Jaworskim oraz władzom szkolnym-pani dyrektor Ninie Budziosz, pani wicedyrektor Mirosławie Szymańskiej. Program artystyczny wzbogaciły swoim występem absolwentki Ilona Pałyga oraz Joanna i Elżbieta Maliszewskie.

Odnowiony budynek gimnazjum  oraz jego otoczenie zachwyca nie tylko młodzież, nauczycieli, rodziców ale wszystkich, którzy mają okazję w nim przebywać.

 

Pamiętamy...

Ofiarom niemieckiej pacyfikacji Wolicy

Wdzięczna pamięć i chwała rodakom tej okolicy poległym, pomordowanym w latach 1939-1944