Plan i procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Wolicy

 

Tryb nadania imienia szkole określa:

- § 2 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego  2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502 z późn. zm.),

- § 1 ust. 4 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

- art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. ze zm.

 

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Wolicy opracowana przez Zespół ds. nadania imienia Szkole Podstawowej w Wolicy, zwany dalej Zespołem, w składzie: Monika Piotrowska, Dariusz Gorzelak, Renata Sowińska, Izabela Woś, Monika Pierzak, Lidia Pierzak.

 

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów ich realizacji.

 

1. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Poprzez nadanie imienia szkoła:

  • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

  • promuje patrona,

  • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

  • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),

  • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność, wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

3. Zasady wyboru patrona:

1). W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

2). Terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

3). Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.

4). Wniosek o nadanie szkole imienia zostanie skierowany do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach.

 

 

PLAN PRACY NAD NADANIEM IMIENIA
SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLICY

 

ETAPY PRACY

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WYBÓR PATRONA

 

Powołanie zespołu do nadania imienia szkole.

sierpień 2021r.

 

Dyrektor szkoły

 

Opracowanie planu pracy.

listopad-grudzień 2021 r.

Zespół

Przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem imienia szkole.

styczeń 2022 r.

 

Dyrektor szkoły

Zespół

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia.

styczeń-luty 2022 r.

 

Krzysztof Taborski

Monika Piotrowska

Ogłoszenie konkursu dla uczniów, rodziców i nauczycieli na wybór kandydata na patrona szkoły.

luty-marzec 2022 r.

Renata Sowińska

Dariusz Gorzelak

Monika Piotrowska

Alicja Misiorek

Wytypowanie co najmniej trzech kandydatów na patronów spośród prac konkursowych.

marzec - maj 2022r.

Dyrektor szkoły

Komisja konkursowa

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat wybranych propozycji.

kwiecień - maj 2022 r.

Wychowawcy

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum poświęconego wyborowi patrona.

kwiecień-maj 2022 r.

Komisja konkursowa 

Samorząd Uczniowski 

Rada Rodziców 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona.

kwiecień -czerwiec 2022 r.

Dyrektor szkoły

Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.

czerwiec 2022 r.

Dyrektor szkoły

 

 

2. POPULARYZACJA PATRONA

 

Popularyzacja patrona poprzez wydanie ulotek prezentujących wyniki referendum i przybliżających patrona.

czerwiec 2022 r.

Nauczyciele języka polskiego

Krzysztof Taborski

Monika Piotrowska

Anna Sikorska

Popularyzacja patrona na stronie internetowej szkoły.

czerwiec 2022 r.

Nauczyciele języka polskiego

Konkurs plastyczny na projekt sztandaru szkoły skierowany do rodziców i uczniów.

czerwiec 2022r.

Krzysztof Taborski

Alicja Misiorek

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie szkoły.

czerwiec 2022r.

 

 

Nauczyciele informatyki, języka polskiego i w-f

 

 

 

3. PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE

 

Wystąpienie do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu nadania imienia szkole.

czerwiec - lipiec 2022 r.

Dyrektor

Dariusz Gorzelak

Monika Piotrowska

Renata Sowińska

Zlecenie wykonania sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, okolicznościowych odznak.

lipiec 2022r.

Dyrektor szkoły

Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru. 

lipiec-wrzesień 2022r.

Dyrektor szkoły

Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole.

wrzesień 2022r.

Alicja Misiorek

Lidia Pierzak

Monika Piotrowska

Renata Sowińska

Scenariusz części artystycznej

wrzesień 2022 r.

Wychowawcy oddziałów 0-3

Antonina Gorzelak

Wykonanie zaproszeń na uroczystość nadania szkole imienia.

wrzesień 2022 r.

Krzysztof Taborski

Monika Piotrowska

Przygotowanie dekoracji na uroczystość nadania szkole imienia.

październik 2022 r.

Alicja Misiorek

Anna Karbownik

Marzena Nartowska

Jolanta Mazur

Beata Ludwicka - Dula

4. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE

Uroczystość nadania szkole imienia.

październik 2022 r.

Dyrektor szkoły

Zespół

Rada Rodziców